Gedragscode zwembranche

Gedragscode zwembranche

Beleid seksuele intimidatie, agressie en geweld

 

De Gedragsregels

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Deze gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC NSF. NOC NSF is de bundeling van de sport in Nederland; negentig landelijke sportorganisaties zijn aangesloten.

 

Verklaring

Het bestuur van de Alphense Watervrienden stelt zich tot doel deze regels van toepassing te laten zijn voor het gehele kader van de vereniging. Bij het organiseren van activiteiten met een bijzonder karakter (zoals: kampen, feestavonden e.d.) zullen deze regels telkens besproken worden.

Deze gedragscode is te vinden op gedragscode zwembranche.

Bij vragen of meldingen kunt u bellen naar 0900-2025590.

Informatie over het vertrouwenspunt sport vind u op Informatie NPZ-NRZ vertrouwenspunt sport

 

 

 

 

 

© Copyright 2018
Alphense Watervrienden
Terug naar boven