Huishoudelijk Reglement

Toelating tot het lidmaatschap

Artikel 1

 1. Om het lidmaatschap van de vereniging te verkrijgen dient men zich schriftelijk met het daartoe bestemde inschrijfformulier aan te melden bij het secretariaat.
 2. Het lid is de voorgeschreven contributie en eventuele andere voorgeschreven bedragen over het nog lopende kwartaal verschuldigd.
 3. Adreswijziging dient onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat.

Einde van het Lidmaatschap

Artikel 2

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een kwartaal en met een opzegtermijn van ten minste vier weken.
 2. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad lopen het lidmaatschap en de verplichting om contributie te betalen door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal.

Functionarissen van de vereniging

Artikel 3

 1. Kaderleden zijn leden die door het bestuur zijn erkend als functionarissen van de vereniging. Leden van het bestuur en leden van commissies van de vereniging zijn eveneens kaderleden.
 2. Voor het uitvoeren van hun lesgevende taak dienen zij in het bezit te zijn van een of meer van de volgende diploma's: Assistent-zwemleider, Zwemleider-A, Zwemleider-B, of Zwemonderwijzer.
 3. Aspirant-kaderleden zijn leden of jeugdleden die in opleiding zijn of gaan voor een van bovengenoemde diploma’s.
 4. Door de vereniging ter beschikking gestelde kleding, lesmateriaal, boekwerken en overige zaken worden in bruikleen verstrekt en blijven in eigendom van de vereniging. Ieder kaderlid is verplicht zorgvuldig met de aan hem ter beschikking gestelde zaken om te gaan. Bij beëindiging van het kaderlidmaatschap is onmiddellijke teruggave van alle in bruikleen verstrekte zaken verplicht.

Contributie

Artikel 4

 1. De vereniging kent de volgende contributiecategorieën:
  1. jeugdleden- en ledencontributie;
  2. kaderleden- en aspirant kaderledencontributie;
  3. gezinscontributie, wanneer drie of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging;
  4. contributie voor langdurig zieken, wanneer een lid ziek is voor de duur van een of langer dan een kwartaal.
 2. Zowel de contributie- als inschrijfgelden worden bij vooruitbetaling geïnd door middel van een acceptgiro die een maal per kwartaal worden toegestuurd. Betaling van het daarop aangegeven bedrag dient binnen drie weken te geschieden.
 3. Bij niet-betaling kan, na een betalingsherinnering, worden overgegaan tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging volgens artikel 7 lid 4 van de statuten.

Artikel 5

 1. Door toetreding tot de vereniging verplichten leden en jeugdleden zich de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te komen. Niemand kan zich op onbekendheid met bovengenoemde bepalingen en besluiten beroepen.

Geldmiddelen van de vereniging

Artikel 6

 1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit contributies, inschrijfgelden, subsidies, giften en andere baten.

Bestuur en commissies

Artikel 7

 1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld:
  1. door het bestuur;
  2. door de leden.
 2. Kandidaten voor het bestuur die door de leden worden gesteld, kunnen tot het begin van de algemene ledenvergadering, schriftelijk en door ten minste drie leden, worden voorgedragen.

Artikel 8

 1. In overeenstemming met artikel 12, lid 2 van de statuten worden leden van commissies door het bestuur benoemd.
 2. Permanente commissies van het bestuur zijn de technische commissie en de evenementen commissie.
 3. In het bestuur moet van elk van deze commissies één vertegenwoordiger zitting hebben.
 4. De commissies en het bestuur bepalen aan welke evenementen in verenigingsverband wordt deelgenomen.

Artikel 9

 1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden, zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van het bestuur dit nodig oordeelt.
 2. Vergaderingen van de commissies worden gehouden, zo dikwijls de voorzitter van de commissies of de meerderheid van de betrokken commissieleden dit nodig oordeelt.
 3. De bestuurders hebben toegang tot alle bijeenkomsten welke in verenigingsverband gehouden worden en kunnen aan de besprekingen deelnemen.

Algemene vergaderingen

Artikel 10

 1. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke uitnodiging aan de leden. Het bestuur kan echter de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden eveneens uitnodigen voor algemene vergaderingen.

Artikel 11

 1. Bij een algemene vergadering moet door alle aanwezigen een presentatielijst worden getekend.

Artikel 12

 1. De voorzitter heeft te allen tijden het recht de vergadering voor nader overleg met het bestuur teschorsen.

Stemmingen in de algemene vergadering

Artikel 13

 1. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
 2. Mondelinge stemmen worden opgenomen door de secretaris, schriftelijke stemmen door een door de voorzitter aan te wijzen stembureau van drie leden.
 3. Van onwaarde zijn:
  1. blanco stemmen en stembriefjes, waarvan het aantal echter wel wordt medegedeeld:
  2. stembriefjes waarop meerdere personen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen:
  3. stembriefjes die een persoon over wie wordt gestemd, niet voldoende duidelijk aanwijzen:
  4. ondertekende stembriefjes.

Artikel 14

 1. Bij eerste stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Heeft bij de eerste stemming het vereiste aantal personen niet de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen diegene van de niet-gekozen, die de meeste stemmen hebben behaald. Bij herstemming zijn die personen gekozen, die de meeste stemmen hebben behaald.
 3. Behalen meerdere personen dan het aantal te vervullen plaatsen bedraagt de volstrekte meerderheid, dan heeft tussen hen herstemming plaats.

Slotbepaling

Artikel 15

 1. Dit reglement treedt inwerking op het tijdstip van de aanneming door de algemene ledenvergadering. Alle vroegere reglementen vervallen op dat moment.
© Copyright 2018
Alphense Watervrienden
Terug naar boven