Statuten

Heden de negen en twintigste mei negentienhonderd negentig verschenen voor mij, meester <naam notaris>, notaris ter standplaats Alphen aan den Rijn:
 
1. de heer <naam>, <functie>, wonende te <woonplaats>, <adres>, volgens zijn verklaring geboren op <geboortedatum>;
 
2. mevrouw <naam>, <functie>, wonende te <woonplaats>, <adres>, volgens haar verklaring geboren op <geboortedatum>;
 
3. de heer <naam>, <functie>, wonende te <woonplaats>, <adres>, volgens zijn verklaring geboren op <geboortedatum> en
 
4. mevrouw meester <naam>, <functie>, wonende te <woonplaats>, <adres>, volgens haar verklaring geboren op <geboortedatum>,
 
ten deze handelend respectievelijk als voorzitter, secretaris, penningmeester en lid van het bestuur van de te Alphen aan de Rijn gevestigde vereniging “Zwemvereniging Alphense Watervrienden”, (vormende de sub 1 tot en met 3 genoemde comparanten het gehele dagelijks bestuur van gemelde vereniging).
 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

dat in de algemene vergadering van de leden van de te Alphen aan den Rijn gevestigde vereniging “Zwemvereniging Alphense Watervrienden” welke vergadering werd gehouden te Alphen aan den Rijn op negen en twintig maart negentienhonderd negentig, rechtsgeldig -met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften dienaangaande bestaande- werd besloten tot wijziging van de statuten der vereniging; dat zij comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, in en door bedoelde algemene vergadering werden gemachtigd de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen, alle handelingen ter zake te verrichten en de inschrijving in het verenigingenregister te bewerkstelligen; dat van bedoelde machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van genoemde algemene vergadering van negen en twintig maart negentienhonderd negentig, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht.
 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden alsnu dat de statuten der vereniging, na de daarin aangebrachte wijzigingen, in haar geheel luiden als volgt:

Naam

Artikel 1

De vereniging is opgericht op negen april negentienhonderd zeventig en draagt de naam Zwemvereniging Alphense Watervrienden.

Zetel

Artikel 2

Ze heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn.

Doel

Artikel 3

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond en stelt zich ten doel:
A. de bevordering van recreatieve sportbeoefening door middel van de zwemsport en zwemkunst in de ruimste zin van het woord;
B. de bevordering van de geestelijke en lichamelijke gesteldheid en vorming van haar leden en jeugdleden; waartoe doel en middelen van de Nederlandse Culturele Sportbond als richtsnoer gelden.

Artikel 4

Zij tracht het doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van en het doen deelnemen aan sportbeoefening als vrijetijdsbesteding;
b. het houden van en doen deelnemen aan zwem- en polowedstrijden en zwemfeesten;
c.  samenwerken met verenigingen en instellingen, die hetzelfde doel beogen;
d. het opleiden en doen opleiden van kaderleden;
e. het organiseren van en doen deelnemen aan culturele bijeenkomsten;
f. alle andere wettige middelen, die het voornoemde doel kunnen bevorderen.

Lidmaatschap

Artikel 5

1. De vereniging kent:
a. leden;
b. jeugdleden;
c. ereleden;
d. Leden zijn zij die de leeftijd van zestien jaren bereikt hebben en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
e. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt hebben en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet.
f. Ereleden zijn leden, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering op grond van bijzondere activiteiten in het belang van de vereniging of op grond van hun bijzondere verdienste gedurende lange tijd als zodanig bij besluit van de algemene vergadering zijn benoemd.

Toelating

Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en jeugdleden.
2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
4. Een ieder die als lid of jeugdlid tot de vereniging toetreedt, wordt verplicht zich aan te melden tot het lidmaatschap van de Nederlandse Culturele Sportbond. Het bestuur is bevoegd het lid of jeugdlid aan te melden voor het laatstbedoelde lidmaatschap.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal.
 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaats vinden ingeval een lid niet voldoet aan het vereiste dat hij lid is van de gemelde Nederlandse Culturele Sportbond en voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn contributie of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft desniettemin de contributie voor het lopende kwartaal voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 8

De bepalingen van artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing bij beëindiging van het lidmaatschap van jeugdleden. Opzegging door het jeugdlid dient te geschieden door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

1. De leden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage per kwartaal, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Nieuwe leden en jeugdleden zijn een inschrijfgeld verschuldigd waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
4. De wijze van inning van de bijdragen en inschrijfgelden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen en benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
2. De voorzitter, de secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaren. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens de volgorde bepaald in een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het dagelijks bestuur draagt mede zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering en van bestuursvergaderingen.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 12

1. Twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur kan voor diverse onderdelen van zijn werk commissies benoemen, welke een adviserende en/of uitvoerende taak hebben. Voor de uitvoerende taak ontvangen de commissies richtlijnen van het bestuur.

Jaarverslag, -rekening en verantwoording

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Daarnaast worden ter goedkeuring overgelegd de jaarverslagen van de op grond van artikel 12 lid 2 benoemde commissies. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Bij de jaarlijkse benoeming is een lid niet direct herbenoembaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 14

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 15

1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 13 lid 3 worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit nodig oordeelt.
2. De algemene vergaderingen worden gehouden te Alphen aan den Rijn.
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van vier weken nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
4. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke mededeling aan de leden tenminste veertien dagen voor de dag waarop de vergadering plaats zal vinden. In de uitnodiging vermeldt het bestuur datum en plaats van de vergadering en een opgave van de te behandelen onderwerpen.
5. Niet op de agenda voorkomende onderwerpen kunnen alsnog op de agenda worden geplaatst, tijdens de algemene vergadering, indien de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezige leden dit nodig oordeelt.

Toegang en stemrecht

Artikel 16

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, alsmede de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gevolmachtigde kan voor niet meer dan twee andere leden stemmen.
5. In het huishoudelijk reglement wordt de manier waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden vastgesteld.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging en bij zijn afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.
6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen worden genomen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. De vereniging kan, met inachtneming van de formaliteiten in dit artikel genoemd, te allen tijde worden ontbonden.
2.  Het besluit tot ontbinding wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een daarvoor te beleggen algemene vergadering, waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dan wordt het besluit omtrent de ontbinding verdaagd tot een volgende algemene vergadering, bijeen te roepen en te houden tenminste acht dagen doch uiterlijk dertien dagen na de vorige. In deze vergadering kan een besluit tot ontbinding worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden doch met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 6 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
4. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en de overige bezittingen van de vereniging ten bate van een doel, verband houdende met het zwemmen in recreatieve zin.
5. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ” in liquidatie”.

Slotbepalingen

Artikel 20

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Voor besluiten tot wijziging van een reglement is een volstrekte meerderheid van stemmen in de algemene vergadering voldoende.

Artikel 21

1. In alle gevallen waarin deze statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut.
Is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze éénparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Werd getekend door) <namen ondertekenaars>. Uitgegeven voor afschrift
© Copyright 2018
Alphense Watervrienden
Terug naar boven